اقلیم در کاشت محصولات در گلخانه

دسته بندی مقالات

مازندران، بابل

info@tikatrading.ir

09373219035

اقلیم در کاشت محصولات در گلخانه
447
اکتبر 1, 2022
websazanadmin

اقلیم در کاشت محصولات در گلخانه | کشت گلخانه ای یکی از شیوه های مدرن برای مقابله با تغییرات جوی اثر گذار بر گیاهان همانند گرمازدگی و سرمازدگی و کم آبی محسوب می شود. جالب است بدانید گلخانه می تواند نوعی واحه یا آبادی میان کویر برای گیاهان شما باشد و نور کافی، تهویه، رطوبت و دمای کافی را برای آنها فراهم کند. گلخانه های خوب می توانند یک راه حل کم هزینه برای افزایش بهره وری یک کشاورز در کشورهایی با آب و هوای خشک تر باشند و در مقابل محدودیت های اقلیمی یا مقابله با سایر خطرات خارجی مانند تگرگ یا آفات حشرات مقاومت کنند. از عوامل مهم در احداث گلخانه اقلیم می باشد. در این مقاله بازرگانی تیکا به تعریف اقلیم و اهمیت آن می پردازد. با ما همراه باشید.

بازرگانی تیکا

اقلیم

اقلیـم شـرایط آب و هوایـی غالب در یـک منطقه در حالت کلـی و در بلند مدت اسـت. به عنـوان مثـال اقلیـم خشـک، مرطـوب یـا معتـدل، کـه همـه ایـن اقلیمها ممکـن اسـت در شـرایط آب و هوایی خشـک و مرطـوب، گرم و سـرد، ابری و صاف یا خشکسـالی و ترسـالی قـرار بگیرند. عوامـل مختلفی در تعیین یـک اقلیم خاص مؤثرنـد که شـامل متوسـط دمـای هـوا، رطوبت، بارش و… اسـت.

اقلیم در کاشت محصولات در گلخانه

بــر ایــن اســاس تغییــر اقلیــم بــه معنــی هــر نــوع تغییــر در الگــوی کلــی آب و هوایــی یــک منطقــه یــا کــره زمیــن اســت. مــوارد زیــر به عنــوان تغییــر اقلیــم محســوب میشــوند:
1 .افزایش میانگین دما؛
2 .کاهش بارش؛
3 .تغییر شکل بارش ها از باران به برف و برعکس؛
4 .افزایش رخداد خشکسالی یا سیل در یک منطقه.
در حقیقـت بـر اثـر تغییـر اقلیـم شـرایط آب و هوایـی یـک منطقـه گرمتـر، ســردتر، خشــک تر یــا مرطوب تــر می شــود.

اقلیم در کاشت محصولات در گلخانه | اقلیم

اقلیم در کاشت محصولات در گلخانه

اقلیم گلخانه

هر منطقه‌ای بر روی کره زمین دارای آب و هوایی مخصوص به خود است. برخی با آب و هوای گرمسیری، برخی معتدل و برخی هم قطبی خواهند بود. هرکدام از این آب و هوا ها دارای گیاهان و حیوانات بسیار متفاوتی هستند. که شرایط رشد خود را در آن آب و هوا دارند و با منطقه‌ای که در آن زندگی می‌کنند سازگار شده‌اند.

اقلیم در واقع به معنی آب و هوا است. و آب و هوا نیز به معنای شرایط معمول دما، رطوبت، فشار اتمسفر، باد، بارندگی و سایر عناصر هواشناسی است.اقلیم هر نقطه از زمین طبق تحلیلات مختلف مشخص می‌شود که به طور معمول هر 30 سال با اندازه گیری دما، رطوبت و … اقلیم هر منطقه مشخص می‌شود. گلخانه هم اگر مانند زمین تصور شود با توجه به نقطه‌ای که قرار دارد دارای اقلیم مخصوص به خود است.

اقلیم در کاشت محصولات در گلخانه | اقلیم گلخانه

دما، تشعشع و شرایط اقلیمی داخل گلخانه قابل تغییر است و در نتیجه یک اقلیم متفاوت از شرایط بیرون گلخانه قابل دسترس است. این تغییرات نه تنها به طور ویژه ای به طبیعت، خصوصیات پوشش گلخانه، به شدت جابجایی هوا، شکل و جهت استقرار گلخانه بستگی دارد، بلکه به خصوصیات ظاهری، استقرار گیاه و شرایط تبخیر و تعرق گیاه نیز وابسته است.
این میکرو اقلیم در قسمت های مختلف گلخانه از قبیل کناره های گلخانه، مرکز گلخانه، سطح و کف گلخانه، سقف گلخانه و قسمتهای مختلف کانوپی گیاه یکنواخت نیست. مفهوم اصلاح اقليم خودبخودی در واقع فرایندی بدون دخالت انسان یا مصرف انرژی به ویژه بدون گرم کردن، تهویه مصنوعی یا اسپری آب می باشد. یک گلخانه به طور معمول محصولی تحت کشت دارد که آبیاری می شود و خاک گلخانه مرطوب است. یک گلخانه خاکی و خشک از نظر تئوری مورد علاقه است ولی نماینده شرایط واقعی نیست.

اقلیم در کاشت محصولات در گلخانه

برای شکل دادن یک اقلیم مناسب برای گلخانه باید موارد حیاتی رشد گیاه، یعنی نور، رطوبت، co2 را در نظر گرفت.آن‌ها را بررسی کرد تا تعادل داشته باشد.این تعادل و اقلیم مشخص شده، باعث رشد و عمر بهتر گیاهان می‌شود. همچنین وقتی اقلیم یک گلخانه مشخص شود، در مصرف انرژی‌های مختلف صرفه جویی می‌شود.

گلخانه از شیشه یا سطوح شفاف ساخته شده است تا به آن اجازه دهد که نور خورشید به قسمت بیرونی نفوذ کند.و هوا و گیاهان داخل را گرم کند.گرمای جذب شده از شیشه توسط گیاهان اثرات مستقیمی در رشد گیاه دارد. در طول ساعات روز، نور خورشید از طریق شیشه جذب می‌شود و گرمای بیشتری را به آن اضافه می‌کند؛ در نتیجه به طور طبیعی داخل گلخانه گرم‌تر و گرم‌تر می‌شود که حتی بعد از غروب آفتاب هم همچنان گرم می‌ماند. بنابراین توجه به این مورد اهمیت بالایی دارد. افزایش مقادیر گازهایی مانند دی اکسید کربن موجود در هوا باعث افزایش تدریجی دمای گلخانه می‌شود که باید به این نکته نیز توجه نمود و راهکار مناسب در نظر گرفت.

استفاده از ابزارهایی برای تنظیم اقلیم یا آب و هوای یک گلخانه کمک بسیار بزرگی خواهد بود. به‌عنوان مثال از مواردی که برای کنترل و همگام‌سازی اقلیم مورد نظر خواهد بود، سیستم کنترل فن‌های چرخشي، دریچه‌های سقفی و سیستم‌های کنترل دی اکسید ساز هستند. اگر اقلیم گلخانه با تجهیزات درست تعبیه شده باشد، آن گلخانه در رشد گیاهان در تمام سال موفق خواهد بود.اگر هوای بیرون از گلخانه سرد یا بسیار گرم شود، با تعیین اقلیم داخل گلخانه، هیچ مشکلی برای رشد گیاهان پیش نخواهد آمد؛ زیرا هوای داخل گلخانه به طور طبیعی متعادل و متناسب با جو هوای بیرون تعیین شده است.

اقلیم در کاشت محصولات در گلخانه | اقلیم در گلخانه

اهمیت شرایط آب و هوایی

طراحی موفقیت آمیز یک گلخانه نیازمند داشتن اطلاعات آب و هوایی آن منطقه بوده که می‌تواند نوع سازه مناسب را انتخاب نماید. به طور کلی قبل از ایجاد گلخانه در هر نقطه‌ای بایستی به اطلاعات مقدماتی از شرایط آب و هوایی آن منطقه داشته باشیم.بیشتر گیاهانی که در گلخانه پرورش داده می‌شوند از گونه‌‌‌های گرمسیری بوده و. نیاز‌‌های اقلیمی گیاهان در گلخانه را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:
دمای حداقل مطلق در گلخانه بایستی بالاتر از صفر درجه سانتیگراد باشد تا ریسک سرمازدگی گیاهان کاهش یابد و در صورتی که دمای حداقل روزانه بالای 7 درجه سانتیگراد باشد درصد ریسک به صفر می‌رسد، علاوه بر این دمای حداکثر مطلق نبایستی بالاتر از 45-35 درجه سانتیگراد باشد.
دمای مناسب بیشتر گیاهان گلخانه ای بین 27-17 درجه سانتیگراد می‌باشد و در صورتی که دمای روزانه محیط بیرون بین 22-12 درجه سانتیگراد باشد گلخانه نبایستی گرم شود.

اقلیم در کاشت محصولات در گلخانه

اگر دمای روزانه محیط بیرون زیر 12 درجه سانتیگراد باشد سیستم گرمایشی بایستی راه اندازی شود و اگر بالاتر از 22 درجه سانتیگراد باشد سیستم سرمایشی بایستی به کار گرفته شود.
در طول زمستان باید 550-500 ساعت روز‌‌های آفتابی در نیمکره شمالی داشته باشیم.
حداقل دمای خاک بایستی 15 درجه سانتیگراد باشد.
آستانه دمای متوسط شبانه برای محصولاتی چون گوجه فرنگی ، فلفل، خیار، طالبی و لوبیا بایستی بین 19-15 درجه سانتیگراد باشد.
رطوبت نسبی گلخانه بایستی بین 90-70 درصد باشد.
نوسانات میانگین دمای روزانه، درصد رطوبت و میزان عایق بندی در طراحی گلخانه بایستی مد نظر قرار گیرد.

همکاران ما در تیکا. آماده. سرویس دهی. به شما عزیزان می باشند. و سعی دارند علاوه بر ارائه کالای با کیفیت به همراه قیمت مناسب، لذت دریافت یک سرویس مناسب و خرید خوب را در ذهن شما ماندگار کنند.

ارتباط با ما:

شماره تماس:

09373219035

آدرس:

مازندران، بابل

ایمیل:

sales@tikatrading.ir

ساعت کاری:

شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17

پنج شنبه ۹ الی ۱۴

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.